"നിങ്ങള്‍ക്കെന്റെ കരങ്ങളില്‍ ചങ്ങലയും കാലുകളില്‍ ആമവും വെക്കാം
നിങ്ങള്‍കെന്നെ ഇരുട്ടയിലെക്ക് വലിച്ചെറിയാം ,എന്നാല്‍
നിങ്ങള്‍ക്കെന്റെ ചിന്തകളെ അടിമാപ്പെടുത്താനാവില്ല
കാരണം അത് സ്വതന്ത്രമാണ് "
-ഖലീല്‍ ജിബ്രാന്‍ -

LINK TO THIS BLOG

Copy And Paste The Following Link In Your Blog

<a href="http://pakalkinaav.blogspot.com"><img src="http://i1199.photobucket.com/albums/aa477/beatsofecb/pakalkinaav/cooltext557014003.png" onmouseover="this.src='http://i1199.photobucket.com/albums/aa477/beatsofecb/pakalkinaav/cooltext557014003MouseOver.png';" onmouseout="this.src='http://i1199.photobucket.com/albums/aa477/beatsofecb/pakalkinaav/cooltext557014003.png';" /></a>

It Would Look Like This


Thank You For Your Support :)